Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.2.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Verkkomarkkinointi J. Taskila
Rautatienkatu 72 B 50, 90400 Oulu

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Juho Taskila
Puhelin: 045 219 2717
Sähköposti: juho@jtaskila.fi

3. Rekisterin nimi

Verkkomarkkinointi J. Taskila asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yrityksen ja asiakkaan väliset sopimukset.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, töiden järjestely, laskutus ja asiakasuhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot, palveluihin liittyvät käyttäjätunnukset ja salasanat ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muulloin kuin palvelujen tuottamisen sitä vaativissa tilanteissa. Tietojen luovutuksesta sovitaan erikseen.

Tietoja luovutetaan EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle vain jos asiakkaalle tarjottavan palvelun toteutus sitä vaatii. Tälläisista tapauksista sovitaan erikseen. Muulloin tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietoja säilytetään salasanasuojatulla palvelimella ja salasanasuojatuilla työasemilla lukitussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjamaista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle.Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).